regulamin zajęć

Regulamin treningów personalnych / zajęć grupowych MoveComplex PilateStudio1. Klient rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej wydane przez lekarza. Akceptując poniższy regulamin oświadcza, że posiada owe zaświadczenie lub podejmuje treningi na własną odpowiedzialność.
2. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, stanie zdrowia, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.
3. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach (treningu personalnym). Zalecane jest przybycie 10min wcześniej celem przygotowania się do treningu lub zajęć.
4.Treningi personalne oraz zajęcia grupowe trwają 55 min.
5.W przypadku nieobecności trenera MoveComplex PilatesStudio zobowiązane jest do zorganizowania zastępstwa na trening personalny/zajęcia grupowe. Jeśli z powodu choroby lub zdarzenia losowego nie będzie takiej możliwości klient może odrobić trening/zajęcia grupowe w danym tygodniu w dostępnych wolnych godzinach. Jeśli trening/zajęcia nie odbędą się z winy klubu a klient nie ma możliwości odrobienia zajęć w danym tygodniu karnet zostanie przedłużony o 1 tydzień w celu realizacji treningu.
6.W przypadku kiedy klient w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje trenera o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, trening personalny
zostaje uznany za przeprowadzony. W sytuacji nagłej istnieje możliwość jednorazowego odrobienia treningu / zajęć w danym tygodniu w dostępnych wolnych godzinach .
7. W przypadku spóźnienia się klienta na trening personalny, czas spóźnienia odliczony będzie od regulaminowego czasu treningu.
8. W przypadku niepojawienia się klienta na treningu personalnym lub zajęciach grupowych trening personalny lub zajęcia, zostaje uznany przez trenera za przeprowadzony.
9. Opłaty za trening personalny/zajęcia grupowe powinny być uiszczane z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu lub zajęć.
10. W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się począwszy od dnia, w którym zostały wykupione.
11. Pakiety treningowe (5 wejść) są ważne 6 tygodni od momentu wykupienia. Po tym czasie, nie wykorzystane treningi przepadają.
12. Pakiety treningowe (10 wejść) są ważne 11 tygodni od momentu wykupienia. Po tym czasie nie wykorzystane treningi przepadają.
13. Pakiety treningowe (20 wejść) są ważne 22 tygodnie od momentu wykupienia. Po tym czasie nie wykorzystane treningi przepadają.
14.Po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość zawieszenia karnetu w związku z planowanym urlopem na okres 7 dni , w przypadku urlopu 14 dniowego 7 dni zostanie rozliczone z długości karnetu( Karnet 5 wejść ważność 6 tyg, 10 wejść ważność 11 tygodni , karnet 20 wejść ważny 22 tyg )
15. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu przylegający do ciała. Ze względu na wykonywanie ćwiczeń w skarpetach oraz możliwości korzystania z urządzeń bez skarpet klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad higieny (czyste stopy, skarpety) oraz dezynfekowanie po sobie urządzeń.
16. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.